Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Sommige ouders doen dat door mee te praten en mee te denken over het beleid van de school. Andere ouders kiezen ervoor vooral praktisch behulpzaam te zijn in de school. Waarvoor een ouder kiest is niet van belang. Het is wel essentieel dat ouders en school elkaar leren kennen en zich samen inzetten voor de kinderen.

Medezeggenschapsraad (MR) 
Hierin hebben naast twee leerkrachten, ook twee ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.
 
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten die actief betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen en hun ouders.

Ouderhulp
Op allerlei manieren kunnen ouders assisteren bij diverse activiteiten op school die anders niet of nauwelijks georganiseerd zouden kunnen worden. U moet daarbij denken aan:
  • Hulp bij de bibliotheek en lezen
  • Hulp bij creatieve lessen
  • Hulp bij de begeleiding tijdens excursies, schoolreisjes en feesten
  • Hulp bij buitenschoolse sportactiviteiten
  • Hulp bij de controle op hoofdluis
Communicatie
Wij communiceren open en transparant met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren. Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten
  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar waarop de leerkrachten ouders informeren over de werkwijze in de klas en het jaarprogramma. Ook geïnventariseerd voor welke activiteiten er ondersteuning van de ouders wordt verwacht.
  • Wij streven ernaar dat de gesprekken over de kinderen zoveel mogelijk in aanwezigheid van het kind te voeren. Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht met iedere ouder in aanwezigheid van het kind een startgesprek. Naast kennismaken heeft dit gesprek ook als doel om de wederzijdse verwachtingen en behoeftes vast te stellen. Na afloop van dit gesprek wordt afgesproken hoe het contact in de rest van het jaar zal verlopen. In de regel is er drie keer per jaar een voortgangs- of rapportgesprek.
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuwsbrief eenmaal in de twee weken over de nieuwe ontwikkelingen op school.
  • De jaarlijkse schoolgids met alle informatie over ons onderwijsaanbod.

Leerkrachten aan het woord

"Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de vele prikkels die ze dagelijks tegenkomen."

"De Vreedzame School helpt mij en de kinderen hierbij."