Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Sommige ouders doen dat door mee te praten en mee te denken over het beleid van de school. Andere ouders kiezen ervoor vooral praktisch behulpzaam te zijn in de school. Waarvoor een ouder kiest is niet van belang. Het is wel essentieel dat ouders en school elkaar leren kennen en zich samen inzetten voor de kinderen.

Medezeggenschapsraad (MR) 
Hierin hebben naast twee leerkrachten, ook twee ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.
 
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten die actief betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen en hun ouders.

Ouderhulp
Op allerlei manieren kunnen ouders assisteren bij diverse activiteiten op school die anders niet of nauwelijks georganiseerd zouden kunnen worden. U moet daarbij denken aan hulp bij:
  • de bibliotheek en lezen
  • creatieve lessen
  • de begeleiding tijdens excursies, schoolreisjes en feesten
  • bij buitenschoolse sportactiviteiten
  • bij de controle op hoofdluis

Leerlingen aan het woord

"De juffen doen er alles aan doen om je te helpen als je problemen hebt."

"Ik krijg meer instructie als ik dat nodig heb. Dat vind ik fijn."